org.das2.graph
Class DasAxis.Memento

java.lang.Object
  extended by org.das2.graph.DasAxis.Memento
Enclosing class:
DasAxis

public static class DasAxis.Memento
extends java.lang.Object


Constructor Summary
DasAxis.Memento()
           
 
Method Summary
 boolean equals(java.lang.Object o)
           
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

DasAxis.Memento

public DasAxis.Memento()
Method Detail

equals

public boolean equals(java.lang.Object o)
Overrides:
equals in class java.lang.Object

toString

public java.lang.String toString()
Overrides:
toString in class java.lang.Object